B3IG3 x Rogaland Kunstsenter presents

Hanni Kamaly & Nils Ekman

Ebb and Flow

Hosted by MOIST
29/9/2018
Clarion Hotel Stavanger (NO)

(english below)
B3IG3, i samarbeid med Rogaland Kunstsenter, presenter en kunstopplevelse utenom det vanlige på Clarion Hotel Stavanger. Kom og opplev kunstverk av Hanni Kamaly og Nils Ekman med B3IG3 som vertskap. B3IG3 er et utstillingskonsept av den norske kunstneren Andreas Knag-Danielsen, hvor en dragkarakter guider deg til en kunstutstilling i et hotellrom. Det er tredje gang B3IG3 arrangeres og vi er stolt av å presentere prosjektet i Stavanger.

Kamaly og Ekman presenterer en stedsspesifik utstilling på et hotellrom med skulpturer og videoverk. Tittelen på arbeidet er «Ebb and Flow,» på norsk flo og fjære. Skulpturene til Kamaly er lange og skjøre. De representerer annerledeshet og fremmedskap. Den fremmede, eller den andre, er en figur vi ofte møter i populærkultur, historiefortellinger og i hverdagen. Hvordan forholder «vi» oss til den andre? De abstrakte skulpturene til Kamaly beveger seg mellom dødt og levende materiale, industrielt og organisk, i en flytende tilstand, som tidevannets kontinuerlige spill. Disse syntetifiserte figurene møter de hyperrealistiske videoene til Ekman på hotellrommet, og i samspillet oppstår en ny helhet som kun eksisterer en kveld på Clarion Hotel Stavanger.

Kvelden blir ledet av B3IG3 som er en kuratorisk og performativ plattform skapt av Knag-Danielsen. B3IG3 utspiller seg alltid på et hotell og vertskapet er ulike figurerer skapt og gestaltet av Knag-Danielsen, basert på drag estetikk, ideer om annerledeshet og møtet mellom den digitale og fysiske verden.

Arrangementet er gratis med oppmøte i lobby.

Hanni Kamaly (f.1988, Hamar, Norge) er en kunstner basert i Malmø som jobber med skulptur, video og performance-lectures. Sentralt i hennes kunstnerskap står kroppen, som et subjekt, men og som et lerret hvor vi projiserer normer, ideologier og maktstrukturer. Kamaly har utdannelse fra International Art Academy of Palestine, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og fullførte en MFA ved Konsthögskolan i Malmö i 2016. Kamaly har hatt soloutstillinger på ALMANAC i London, Skånes konstförening i Malmö, Tag-Team Studio i Bergen og All Welcome i Vilnius. 
hannikamaly.com

Nils Ekman
(f. 1990, Göteborg, Sverige) er en kunstner som jobber med digital animasjon og skulptur. Hans kunstneriske virke fokuserer på forholdet mellom framstilling og materialitet, genesis og hvordan teknologi former vår oppfatning av vår fysiske virkelighet og kropp. Sentralt i hans kunstnerskap er ideen om prototypen som et surrogat for hva som kan være. Ekman tok sin Masterexamen på Malmö Konsthögskola.
nilsekman.com

Andreas Knag-Danielsen (f. 1983, Bergen, Norge) arbeider som kunstner og kurator med et fokus på digitale medier, performance og objekter. Han jobber ofte med forholdet mellom kroppen og teknologi, og hvordan digital teknologi kan manifestere seg fysisk der han er interessert i spørsmål omkring identitet, internett og representasjon. Knag-Danielsen har utdannelse fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Berlin Weissensee School of Art og Umeå Konsthögskola. Knag-Danielsen har tidligere stilt ut på Kunstnernes Hus, Performance Art Bergen, Verdens Ende Kunstforening og på Bildmuseet, Fotografiska og Malmö Konsthall i Sverige, i tillegg til å ha stilt ut i utlandet. Knag Danielsen var med på å drive det kunstnerdrevne galleriet Galleri CC i Malmö i 2015-2017 og i 2018 stiftet han B3IG3. Knag-Danielsen er også en del av kunstner duoen Knaggi med kunstner Arngrímur Borgþórsson.
andreasknag-danielsen.com

Rogaland Kunstsenter er en kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst. Kunstsenteret utvikler og gjennomfører kunstprosjekter. Som et ledd i sin programmering har Rogaland Kunstsenter jobbet med prosjektet Luringen. Luringen tar utgangspunkt i den norrøne guden Loke, som var en luring. Han byttet blant annet ham og kjønn for å oppnå sine mål. Luringen ser på queer som et vidt begrep, som strekker sig utover seksualitet og kjønn.
Luringen ble for første gang vist i Bogota, Colombia, under KUIR festivalen. Da viste Luringen arbeider av A.R.M., Melanie Bonajo, Christophe Hamaide Pierson, Trygve Luktvasslimo og Tori Wrånes, organisert av Geir Haraldseth og Stina Högkvist. De neste utgavene ble vist under Haugaland Pride med Charlotte Tarantino, Herman Mbamba og Jone Tou, i samarbeid med Haugaland Pride, Rom For og The Art Scene, og på Rogaland Kunstenter med Trygve Luktvasslimo, i samarbeid med Stavanger på Skeivå og FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).
rogalandkunstsenter.no


ENGLISH VERSION
B3IG3, in collaboration with Rogaland Kunstsenter, presents an art experience out of the ordinary at Clarion Hotel Stavanger. Come and experience art works by Hanni Kamaly and Nils Ekman with B3IG3 as a host. B3IG3 is an exhibition concept by the norwegian artist Andreas Knag-Danielsen, where a drag character guides you to an art exhibition in a hotel room. It is the third time B3IG3 is being arranged and we are proud to present the project in Stavanger.

Kamaly and Ekman presents a site specific exhibition in a hotel room with sculptures and video works. The title for the exhibition is “Ebb and Flow”, in norwegian “Flo and Fjære”. Kamaly’s sculptures are long and fragile. They represent otherness and alienation. The stranger, or the other, is a figure we often meet in popular culture, storytelling and in our everyday life. How do “we” relate to the other? The abstract sculptures of Kamaly is moving between dead and living material, industrial and organic, in a floating state, as the tide's continuous state of mind. These synthesized figures meets the hyperrealistic videos of Ekman in the hotel room, and in this interaction a new hole emerges that can only be experienced one night only at Clarion Hotel Stavanger.

The night will be lead by B3IG3 which is a curatorial and performative plattform created by Knag-Danielsen. B3IG3 always takes place at a hotel and the hosts are different characters created and performed by Knag-Danielsen, based on drag aesthetics, ideas of otherness and the meeting between the digital and physical world.

The event is free. Meeting point is in the lobby of the hotel.

Hanni Kamaly (b. 1988, Hamar, Norway) is an artist based in Malmö that works with sculpture, video and performance-lectures. Central in her art practice revolves around the body, as a subject, but also as a canvas where we project norms, ideologies and power structures. Kamaly have education from The International Art Academy of Palestine, The Academy of Art and Design in Bergen and she received her MFA at Malmö Art Academy in 2016. Kamaly have had solo shows at ALMANAC in London, Skånes Konstförening in Malmö, Tag-Team Studio in Bergen and at All Welcome in Vilnius.
hannikamaly.com


Nils Ekman (b. 1990, Gothenburg, Sweden) is an artist that works with digital animation and sculpture. His art practice focus on the relationship between representation and materiality, genesis and how technology forms our perception of reality and the human body. Central in his art practice is the idea about the prototype as a surrogate for what is. Ekman has a MFA from Malmö Art Academy.
nilsekman.com

Andreas Knag-Danielsen (b. 1983, Bergen, Norway) works as an artist and curator with a focus on digital media, performance and objects. He often works with the interrelation between the human body and technology, and how digital technology manifests itself physically where he is interested in questions about identity, the internet and representation. Knag-Danielsen have education from The Academy of Art and Design in Bergen, Berlin Weissensee School of Art and Umeå Art Academy. Knag-Danielsen have previously exhibited at Kunstnernes Hus, Performance Art Bergen, Verdens Ende Kunstforening and at Bildmuseet, Fotografiska and Malmö Konsthall in Sweden, as well as exhibiting abroad. Knag-Danielsen was a part of running the artist-run space Galleri CC in Malmö in 2015-2017. In 2018 he started B3IG3. Knag-Danielsen is also a part of the artist duo Knaggi with artist Arngrímur Borgþórsson.
andreasknag-danielsen.com

Rogaland Kunstsenter is an artist-run institution for visual art located in Stavanger, Norway. The art center develops and performs art projects. Rogaland Kunstsenter works with the project Luringen as a part of its programming. Luringen is based on the Norse god Loke, that was a “luring” (a fool, a tricker). He changed his gender, among many things, to accomplish his goals. Luringen looks as queer as a wide term, that goes beyond sexuality and gender. Luringen was arranged for the first time in Bogota, Colombia, during the KUIR festival. Here, Luringen showed works by A.R.M., Melanie Bonajo, Christophe Hamaide Pierson, Trygve Luktvasslimo and Tori Wrånes, organized by Geir Haraldseth and Stina Högkvist. The next editions was presented during Haugaland Pride with Charlotte Tarantino, Herman Mbamba and Jone Tou, in collaboration with Haugaland Pride, Rom For and The Art Scene, and at Rogaland Kunstsenter with Trygve Luktvasslimo, in collaboration with Stavanger på Skeiva and FRI (The Society for Gender and Sexual Diversity) rogalandkunstsenter.no


MOIST

Costume design/hair/make-up: Andreas Knag-Danielsen
Costume production: Johan Lundin


The costume is based on the artwork Swipe (2017) by Andreas Knag-Danielsen where the artist scanned his finger tips in the same tempo as the scanner light beam. This technique creates lines which tries to mimic what a smartphone ”sees” as we swipe our fingers across the glass of our smartphones.B3IG3 visitors

Hanni Kamaly
WOMAN (2015)
Steel
180x53x138 cm


Hanni Kamaly
JAMAL (2018)
Steel, aluminium mesh, mirrors, thread
77x55x112 cm


Hanni Kamaly
MOTHERFUCKER (2015)
Steel
166x126x161 cm


Nils Ekman
Etox Vernalis (2018)
HD video (48 sec, loop), laser cut plexi glass, wire
109x44 cm

Photo: Raffaele Piano